آپورا شبکه توسعه مهارت های شخصی و کسب و کار

آپورا به چه معناست و چرا باید در دوره آن شرکت کرد؟

توسعه شخصی

عزت نفس

درحال تکمیل

هوش هیجانی

درحال تکمیل

ارزش آفرینی

درحال تکمیل

تصمیم گیری

درحال تکمیل

اراده

درحال تکمیل

داستان های موفقیت

معرفی کتاب

کار آفرینان موفق

جملات بزرگان

توسعه کسب و کار

اصول بازاریابی

درحال تکمیل

اصول تبلیغات

درحال تکمیل

سیستم فروش

درحال تکمیل

روابط عمومی

درحال تکمیل

اصول برندینگ

درحال تکمیل

معرفی استارتاپ ها

معرفی کشور های مختلف

قوانین تجارت

معرفی شرکت های ایرانی