آپورا شبکه توسعه مهارت های شخصی و کسب و کار

آپورا به چه معناست و چرا باید در دوره آن شرکت کرد؟

توسعه شخصی

انضباط شخصی

ارزش آفرینی

تصمیم گیری

کارآفرینی

داستان های موفقیت

معرفی کتاب

کار آفرینان موفق

جملات بزرگان

توسعه کسب و کار

اصول بازاریابی

اصول تبلیغات

سیستم فروش

روابط عمومی

اصول برندینگ

معرفی استارتاپ ها

معرفی کشور های مختلف

قوانین تجارت

معرفی شرکت های ایرانی